Friday, March 2, 2012

ಕೆ.ಎಸ್.ಏನ್ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಆಲಿಸುತ್ತ...


PÉ.J¸ï.J£ï PÁªÀåzÀ £À£ÀÆßgÀ fë¸ÀÄwÛzÉÝ.....!


gÁAiÀÄgÀÄ ¹QÌzÀÝgÀÄ, gÁwæAiÀiÁVvÀÄÛ,

ªÀiÁªÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀnzÀÝgÀÄ,

“EzÀÄÝ ºÉÆÃUÀ§ºÀÄzÀ®é gÁAiÀÄgÉ”, CAzÉ.

“E®è ¨É¼ÀUÉÎ CeÉðAmï MAzÀÄ PÉèöÊAmï «ÄÃnAUï EzÉ”,

CAvÀ ºÉÆgÀmÉélÖgÀÄ, ¥ÀzÀĪÀļÀÄ eÉÆvÉVzÀݼÀÄ!!


£À«®ÆgÀ ºÀÄqÀÄV ¹QÌzÀݼÀÄ,

“£ÀªÀÄÆägÀÄ ZÉAzÀªÉÇÃ, ¤ªÀÄÆägÀÄ ZÉAzÀªÉÇÃ?”, JAzÉ.

“£ÀªÀÄÆägÀÄ ZÉAzÀªÉÇÃ, ¤ªÀÄÆägÀÄ ZÉAzÀªÉÇÃ, JAzÉ£Àß PÉüÀ¯ÉÃPÉ,

£ÀªÀÄÆägÀ ªÀÄAZÀzÀ°, ¨ÉAUÀÆîgÀ PÀ£À¹gÀ®Ä,

«¸ÀÛj¹ ºÉüÀ¨ÉÃPÉ” CAzÀÄè..!


±Á£ÀĨsÉÆÃUÀgÀ ªÀÄUÀ¼ÀÄ, ¹ÃvÁzÉë ¹QÌzÀݼÀÄ,

“K£ÀªÀÄä JAvÀºÀ UÀAqÀÄ ¨ÉÃPÀªÀÄä ¤AUÉ?”, CAzÉ.

“£À£Àß PÀÆzÀ°VAvÀ PÀ¥ÀàVzÀÄÝç ¥ÀgÁéV®è,

¸Á¥sïÖªÉÃgï EAf¤AiÀÄgï ¨ÉÃPÀÄ,

¥ÀzÀĪÀļÀ UÀAqÀ¤VAvÀ eÁ¹Û ¸ÀA§¼À vÀgÀ¨ÉÃPÀÄ”, CAzÀÄè..!


ªÀÄÄvÉÛöÊzÉ J¯É ºÉuÉÚ,

“vÉÆÃgÀÄ ¨Á ¤£Àß vÀªÀgÀÆgÀ”, CAzÉ

“EAlgï£Émï ¸ÉAlgï UÉ ºÉÆÃUÀÄ,

UÀÆUÀ¯ï ªÉ¨ï ¸ÉÊmï UÉ ºÉÆÃUÀÄ,

PÉÆlÄÖ £ÉÆÃqÀÄ £À£ÀÆßgÀ ºÉ¸ÀgÀ, vÉÆÃgÀĪÀÅzÀÄ £À£ÀÆßgÀ”, CAzÀÄè..!


¥ÉæêÀÄPÀ« ¹QÌzÀÄæ, n.« £ÉÆÃqÀÛ EzÀÄæ

“¤£Àß ¥ÉæêÀÄzÀ ¥ÀjAiÀÄ, £Á£ÀjAiÉÄ PÀ£ÀPÁAV,

¤£ÉÆß½zÉ £À£Àß ªÀÄ£À¸ÀÄì”, ºÁr CAzÉ.

“ªÉÊ ¢¸ï PÉÆ®ªÉj PÉÆ®ªÉj r,

¥Áågï UÉ DUï ©mÉÖöÊvÉ, £ÀªÀÄÆÝPÉ ¥Áågï UÉ DUï ©mÉÖöÊvÉ”, CAzÀÄæ..!


PÉ.J¸ï.J£ï PÁªÀåzÀ £À£ÀÆßgÀ fë¸ÀÄwÛzÉÝ.....!

§¼ÉUÁgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå ¹UÉè E®è,

§¼ÉUÁgÀ ZÉ£ÀßAiÀÄå PÀ¼ÉzÀĺÉÆÃVzÀÝ..!